Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Artimus“ (toliau –  Bendrovė ) tvarko asmens duomenis, lankantis Bendrovės interneto svetainėje www.artimus.lt susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat asmens duomenis, kuriuos Bendrovė gauna vykdant sutartis su klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

Jūsų duomenis, kuriuos mes renkame, tvarko Bendrovė, veikianti kaip duomenų valdytoja ir duomenų tvarkytoja.

Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679,  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

Apie Bendrovę

Bendrovė įsikūrusi adresu: Pamiškės g. 3, Asiūklės vs., Riešės sen., Vilniaus r., įmonės kodas 304980964, el. pašto adresas in**@ar*****.lt

Kas yra asmens duomenys

Asmens duomenys yra bet kokia Bendrovės apie fizinį asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota to asmens tapatybei nustatyti. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant asmens vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir pan.

Kokius asmens duomenis mes renkame

Bendrovė tvarko asmens duomenis žemiau nurodomais tikslais:

  • Buhalterinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais

Buhalterinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais Bendrovė tvarko asmens, sudariusio su Bendrove buhalterinių paslaugų teikimo sutartį (toliau – Klientas), asmens duomenis (kai Klientas yra fizinis asmuo) ir Kliento atstovų, darbuotojų, kai klientas yra juridinis asmuo, kitų su Kliento pavedimais susijusių asmenų asmens duomenis: buhalterinių paslaugų teikimo sutartyje esančius asmens duomenis; Kliento pateiktus asmens duomenis (pavyzdžiui, informacija apie jo sudarytas sutartis, santykius su kitais asmenimis, susirašinėjimą su Klientu); duomenis, kuriuos Bendrovė surinks iš kitų šaltinių, teikdama buhalterines paslaugas (pavyzdžiui, iš viešai prieinamų šaltinių, registrų ir kt.)). Šie duomenys yra tvarkomi sutarties ir (ar) siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, ir (ar) teisėto intereso pagrindais.

Asmens duomenys buhalterinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais yra saugomi 10 metų po Kliento paskutinio pavedimo Bendrovei pabaigos ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

  • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

Mes privalome laikytis galiojančių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių ir klientų pažinimo reikalavimų. Privalome informuoti atitinkamas institucijas apie tam tikras grynųjų pinigų operacijas arba operacijas, galimai susijusias su pinigų plovimu. Rinksime informaciją, susijusią su kliento ar jo atstovų tapatybe, kovos su pinigų plovimu reikalavimų atitikties ir kliento patikrinimo tikslais (identifikavimo informaciją, informaciją apie įmonę, banko sąskaitos ir mokėjimų duomenis, duomenis apie politinę priklausomybę, lėšų ar pajamų šaltinį, informaciją apie tikruosius savininkus ir kitą informaciją, kuri turi būti renkama šiais tikslais vadovaudamiesi teisine prievole rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis.

Šie asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo mūsų paslaugų teikimo, remiantis galiojančiais įstatymais.

  • Kreipimosi forma

Mes naudojame ir tvarkome jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir jūsų užklausos turinį), kuriuos įvedėte į mūsų internetinės svetainės skyrių „Kreipimosi forma“, tam, kad pateiktume atsakymus į jūsų užklausas remdamiesi savo teisėtais interesais, susijusiais su profesinės veiklos vykdymu ir informacijos saugumo kontrole bei konfidencialumo reikalavimais. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime atsakyti į jūsų užklausą.

Jūsų asmens duomenys atsakymų į užklausas rengimo tikslu saugomi ne ilgiau negu 1 metus.

  • Užklausos

Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, skambindami telefonu ar atvykę į Bendrovės biurą. Šie duomenys tvarkomi teisėto intereso teikti paslaugas pagrindu ir saugomi 1 metus.

  • Naujienlaiškis

Mes naudojame ir tvarkome jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslu remdamiesi jūsų sutikimu, kurį pateikiate suvesdami savo asmens duomenis mūsų svetainėje esančioje užklausų formose. Tiesioginės rinkodaros tikslu mes taip pat galime tvarkyti mūsų klientų, jų atstovų ir darbuotojų elektroninio pašto adresą remdamiesi teisėtu interesu, nebent klientas su tokiomis rinkodaros žinutėmis nesutiktų paslaugų teikimo sąlygose arba išreikštų savo nesutikimą susisiekdamas su mumis. Jeigu nuspręstumėte nepateikti savo asmens duomenų, negalėsime informuoti jūsų apie naujienas. Mes saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, laikydamiesi vietos įstatymų ir praktikos arba tol, kol atšauksite savo sutikimą.

Kaip tvarkomi asmens duomenys

Asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Bendrovė, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų perdavimas

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti joje esančius duomenis. Šie asmenys gali būti duomenų bazės programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazės administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir t.t. Tokiu atveju mes privalome užtikrinti, kad tretieji asmenys laikysis asmens duomenų apsaugos ir konfidencialumo. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims tik kai to reikalauja taikomi įstatymai, pavyzdžiui, vyriausybės arba teisėtvarkos institucijoms (policijai arba priežiūros institucijoms).

Duomenų apsauga

Mes imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų užtikrinti, kad perduodami, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys nebūtų netyčia ar neteisėtai sunaikinti, prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar sudarytos sąlygos su jais susipažinti.

Kokios yra Jūsų teisės

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Bendrovės vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti:

1) teisę prašyti, kad leistume susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytume arba ištrintume, arba apribotume duomenų tvarkymą;

2) teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

4) teisę atšaukti sutikimą. Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

5) teisę pateikti skundą Lietuvos duomenų apsaugos inspekcijai L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva; el. pašto adresas: ad*@ad*.lt.

Jeigu norite pasinaudoti šiomis teisėmis arba turite klausimų dėl mūsų vykdomo jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mus adresu in**@ar*****.lt